مدیر پروژه - مهندس عیسی دسترس

اولین نیروی انسانی تعیین شده در میدان اصلی اجرای پروژه، سرپرست کارگاه است.پروژه ها چه بزرگ و چه کوچک باید از خدمات فنی و تجارب نیروی انسانی فنی بنام سرپرست کارگاه بهره جویند